Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Ustalenie planu pracy KFGRiOŚ na 2020 rok.
  4. Analiza spraw i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian związanych z budżetem Gminy na 2020 rok, będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  5. Analiza w zakresie dalszego postępowania, w temacie wydania opinii dendrologicznej nt. określenia stanu zachowania dębu szypułkowego rosnącego w m. Józefów, gm. Drużbice.
  6. Sprawy różne
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).