Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. uchylenia uchwały XIII/109/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
  2. zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
  3. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028.
  4. uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.
  5. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.
  6. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice
  7. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, gmina Drużbice
  8. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice
  9. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice
  10. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice
  11. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice
  12. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice
  13. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice.

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).