Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 122A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice, dodatków do wynagrodzenia,
  2. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bełchatowie,
  3. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim,
  4. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028,
  5. zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500).