Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25 września 2019 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A..

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza spraw i zaopiniowanie uchwał w zakresie zmian związanych z budżetem na 2019 rok, będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  4. Zapoznanie się z opinią dendrologiczną nt. określenia stanu zachowania dębu szypułkowego rosnącego w m. Józefów, gm. Drużbice.
  5. Informacja nt. pomocy suszowej (liczba złożonych wniosków).
  6. Sprawy różne
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek