Adresatami Karty Dużej Rodziny są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe na terenie gminy Drużbice. Celem Karty jest umocnienie rodziny, wsparcie realizacji jej funkcji, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowaniu pozytywnego jej wizerunku.

Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji oferty przygotowanej przez Gminę Drużbice dla członków rodzin, tj.

 • 10 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Drużbice,
 • 10% zniżki w opłacie za dostawę wody,
 • 5% zniżki w opłacie za odbiór ścieków.

Karta zawiera: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer Karty oraz termin ważności.

Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach.

Do wniosku należy dołączyć :

 • w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych dowód tożsamości ze zdjęciem, w przypadku dzieci akt urodzenia/legitymacja szkolna,
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia zaświadczenie o kontynuowaniu nauki lub kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej,
 • w przypadku rodziny zastępczej postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej,
 • w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym powyżej 18 roku życia - kserokopię o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • w przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki nad dzieckiem.

  Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Kartą posługiwać się może jedynie osoba, na którą Karta została wydana.

  Osoba do kontaktu - Ewa Susmęd, tel. 44/ 631-10-88 w.33 lub 633-15-36 w. 33