Na terenie Gminy Drużbice działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany przez Wójta Gminy Drużbice – Bożenę Zielińską, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Sądu Rejonowego w Bełchatowie – kuratorzy sądowi, Posterunku Policji w Drużbicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach, służby zdrowia, pedagodzy szkolni.

W skład Prezydium Zespołu odpowiedzialnego za realizację jego zadań wchodzą:

  • Magdalena Niedzielska – Przewodnicząca Zespołu
  • Sylwia Krakowska – Zastępca Przewodniczącej Zespołu
  • Monika Ławińska – Sekretarz

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych a w szczególności zapobieganie występowania przemocy w rodzinie, oraz zapewnienie pomocy dziecku krzywdzonemu.

Adresatami działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny są:

  • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
  • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane /niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego, itp./,
  • rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych substancji odurzających,
  • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem /dziećmi/, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów, itp.,
  • rodziny, w których rodzice /opiekunowie/ są intelektualnie lub fizycznie niepełnosprawni.

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zauważające problem w rodzinie mogą zgłosić wniosek o podjęcie działań przez zespół.

Wniosek jest do pobrania tutaj

Wniosek można złożyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach,
Drużbice 20 pok. 6.

Telefon kontaktowy: 44 631-10-13 (w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, pon. – 7.30 do 15.30, wt. 9.00 do 17.00, śr. – piąt. 7.30 – 15.30 )

Osoba do kontaktów Sylwia Krakowska tel. 44 631 10 88 lub 44 633 15 36 wew.31