b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_szkolenie_komputerowe_strona.jpg

W dniu 10.05.2021r. w  sali OSP w Drużbicach rozpoczęło się szkolenie komputerowe w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie komputerowe ma na celu zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu obsługi komputera, które umożliwi sprawniejsze poruszanie się po lokalnym rynku pracy.

W szkoleniu bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice, w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.