b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_posrednictwo_pracy_strona.jpg

W dniu 13.09.2021r. odbyły się pierwsze spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas indywidualnego pośrednictwo pracy pośrednik pracy pomaga uczestnikom projektu w poszukiwaniu zatrudnienia.

W spotkaniach z doradcą zawodowym w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice, w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.