INFORMACJA 0 WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, który odbył się 17 lutego 2020r, w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A, pokój nr 7

Informacja o wyniku przetargu

Informacja Wójta Gminy Drużbice o zamiarze przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach


Pełna treść informacji

INFORMACJE 0 WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, który odbył się 12 listopada 2019r,w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A, pokój nr 7.

Informacja o wyniku przetargu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy DRUŻBICE.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ulegają zmianie obowiązki w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2019r o godz. 11.00 w Siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 7.

Wadium płatne do dnia 5.11.2019r.

Cena wywoławcza działek kształtuje się od 27.939,45 zł do32.287,50 zł(brutto).

Działki budowlane o powierzchni od 0,1298 ha do 0,1500 ha, w kształcie prostokąta, dojazd drogą gruntową, woda z sieci gminnej w granicy działki. W najbliższym sąsiedztwie inne nieruchomości zabudowane lub z rozpoczęta budową. Nieruchomości objęte Planem Zagospodarowania Przestrzennego – położone w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego.

Zarzadzenie 0050.220.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_ogloszenia_20191022-srodki_dzialalnosc_srodki_dzialalnosc.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" PO WER.