Zarzadzenie 0050.220.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Zarzadzenie 0050.220.2019