Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 5 września 2018 r. /środa/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drużbice,
  • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Drużbice oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Drużbice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych,
  • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Gminie Drużbice, w latach 2018-2019,
  • w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w miejscowości Bukowie Górne działka nr ewid. 177/3 stanowiącej własność Gminy Drużbice oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
  • w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok,
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2018 – 2027,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice.
 5. Analiza projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drużbice.
 6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.