Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 9.30 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Drużbice i zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na 2018 rok,
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2018,
  • ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Drużbice jest organem prowadzącym,
  • ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kazimierzów
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok,
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2017 – 2024,
  • uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok,
  • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2018 – 2027,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice,
  • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022.
 5. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.