Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2024 roku,

Projekt uchwały

   b) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Projekt uchwały

   c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Projekt uchwały

   d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023–2031,

Projekt uchwały

   e) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok,

Projekt uchwały

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświaty w Gminie Drużbice w roku szkolnym 2022/2023.

6. Przedstawienie informacji nt. analizy oświadczeń majątkowych.

7. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

8. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

9. Wnioski i oświadczenia.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).