Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 23 maja 2023 roku, o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej KGW w Drużbicach – Kolonii 141.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności i sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury za rok 2022.
  4. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Drużbice - spotkanie z Komendantem Gminnym OSP Gminy Drużbice,
  5. Analiza spraw w zakresie oświaty, kultury i porządku publicznego, będących przedmiotem procedowania na Sesji Rady Gminy.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury
i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).