Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej KGW w Drużbicach – Kolonii 141.

Proponowany porządek posiedzenia:

 • 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
 • 3. Sprawa lokalu socjalnego dla mieszkanki Gminy Drużbice.
 • 4. Informacja dot. funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Drużbice za rok 2022.
 • 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice za rok 2022.
 • 6. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu w części dot. GOPS za 2022 rok.
 • 7. Informacja na temat wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, osób starszych, rodzin wielodzietnych 2022.
 • 8. Informacja dotycząca organizacji i przygotowania placówek kulturalnych i oświatowych na okres wakacji.
 • 9. Informacja nt. stanu ludności w gm. Drużbice.
 • 10. Informacja z oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 • 11. Informacja nt. funkcjonowania NZOZ na terenie Gminy Drużbice.
 • 12. Sprawy różne
 • 13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal