Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 9.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza sprawozdania finansowego za 2018.
  3. Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz