Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje VIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. /środa/ o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. utworzenia Punktu Przedszkolnego (innych form wychowania przedszkolnego), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach, oraz ustalenia organizacji tego Punktu,
  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice oraz określenia granic ich obwodów,
  3. powołania doraźnej Komisji ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice,
  4. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
  5. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028,
  6. zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
 5. Przedłożenie Raportu o Stanie Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.
 7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska