Logo projektu

Projekt „Podejmij działanie!” jest realizowany przez FT Polska. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn niedotyczących pracowników, pod kątem zapobiegania dezaktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków zwolnień (m.in. restrukturyzacji).

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie projektu "Podejmij Działanie!"

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Pełna treść informacji

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny na umowę o pracę

Pełna treść ogłoszenia
Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny

Jeśli jesteś w wieku 18 – 24 lata, nie uczysz się, nie pracujesz i nie uczestniczysz w żadnej formie szkoleń

Zapraszamy do udziału w programie unijnym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki uzupełnisz lub podniesiesz swoje kwalifikacje.

Pełna treść informacji
Pomoc żywnościowa

Wójt Gminy Drużbice Bożena Zielińska informuje, że na terenie naszej gminy kontynuowany będzie program „POMOC ŻYWNOŚCIOWA”. Program ten ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny mieszkające w Gminie Drużbice znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą bądź ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1402 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1056 zł netto na osobę w rodzinie.
 • W celu zakwalifikowania do programu należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach (Drużbice 20) w terminie: do dnia 31 października 2018 r.

  W szczególnych przypadkach istnieje możliwość telefonicznego zgłoszenia chęci udziału w programie, a pracownicy socjalni GOPS w Drużbicach w ustalonym terminie odbiorą wymagane dokumenty (telefon do kontaktu: 44 631 10 13).

  Otrzymanie skierowania będzie uprawniało do uzyskania pomocy żywnościowej.

  Wójt Gminy Drużbice

  Bożena Zielińska