Wójt Gminy Drużbice przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. w biurze podawczym (parter).

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. za okres od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.). Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2215), określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2018 r. w wysokości 1.00 zł na 1 litr oleju. Maksymalny zwrot podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2018 r. wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drużbicach, pod numerem tel. (044) 631 10 78 lub (044) 631 10 79 wew. 24.

Wnioski złożone po dniu 31.08.2018 r. nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej