Wójt Gminy Drużbice, informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2247), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., producent rolny, który oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzi także chów lub hodowlę bydła może ubiegać się o wyższy zwrot podatku akcyzowego.

Limity obowiązujące w 2019 r., stanowić będą sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W 2019 roku zwiększeniu ulega limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z 86 do 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie ulega zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku.

UWAGA!!!

Obowiązują nowe wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4 (parter) w terminie od 01.02.2019r. do 28.02.2019 r. Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.).
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta rolnego. Wzór wniosku dostępny jest w biurze powiatowym ARiMR oraz na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego są do pobrania w Urzędzie Gminy Drużbice oraz na stronie internetowej www.druzbice.pl. Edytowalny formularz ww. wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rowoju Wsi.