Wójt Gminy Drużbice, informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prodWójt Gminy Drużbice, przypomina, iż wszyscy rolnicy posiadający użytki rolne na terenie Gminy Drużbice, mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w Urzędzie Gminy Drużbice w pokoju nr 4 (parter) w terminie od 01.08.2019 r. do 02.09.2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r. Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. za okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.). ,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta rolnego..

Powyższy zwrot dokonywany jest do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego są do pobrania w Urzędzie Gminy Drużbice oraz na stronie internetowej www.druzbice.pl. Edytowalny formularz ww. wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego.

UWAGA! Obowiązują nowe wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

Limity obowiązujące w 2019 r., stanowią sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W 2019 roku zwiększeniu ulega limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych i wynosi 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie ulega zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.