OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22-10-2019 r. pod numerem 613035-N-2019

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice