Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 24 października 2023 roku, o godz. 14.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek posiedzenia:

    1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
    2. Przyjęcie porządku obrad.
    3. Analiza spraw w zakresie oświaty, kultury i porządku publicznego, będących przedmiotem procedowania na Sesji Rady Gminy.

                 a) Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały ws. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2024 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie,  

                 4. Sprawy różne.

                 5.Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury
i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).