Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2023 r. /środa/ o godz. 16.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołów z poprzednich sesji

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice.

Projekt uchwały

   b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej.

Projekt uchwały

   c) zmieniająca uchwałę w spawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o zmianę rodzaju urzędowych nazw miejscowości w gminie Drużbice,

Projekt uchwały

   d) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Projekt uchwały

   e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej powożonej w miejscowości Rasy, gm. Drużbice na czas nieoznaczony.

Projekt uchwały

  f) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w m. Brzezie

Projekt uchwały

  g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 – 2031.

Projekt uchwały

  h) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok.

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).