Pierwsze wzmianki o obszarze, na którym położona jest gmina Drużbice, pochodzą  z pierwszej połowy XIV wieku. W okresie tym Suchcice były już osadą rolniczą –1336 rok. Nazwa miejscowości „Drużbice” pojawia się w dokumentacji historycznej pięćdziesiąt lat później, tj. w roku 1386. W początkach XIX wieku tereny północne (m.in. Wadlew) oraz zachodnie gminy (m.in. Głupice) wchodziły w skład dóbr biskupów kujawskich. W XIX wieku, na terenie dzisiejszej gminy, rozbudowana była gospodarka folwarczna z dużym udziałem lasów, o czym świadczą pozostałości po majątkach ziemskich poddanych parcelacji po II wojnie światowej (Głupice, Suchcice, Bukowie, Zwierzyniec). Spuścizna dziejowa gminy Drużbice jest bardzo uboga, obejmuje jedynie obiekty podworskie, zniszczone parki, pozostałości po budowlach dworskich, kościoły, zabytki techniki.

Świadectwem historii obszarów gminy są zachowane do dziś, nieliczne i dowodzące typowo wiejskiemu charakterowi obszaru, z dominującą funkcją rolniczą lokalnej gospodarki- zabytki architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków i ewidencji konserwatorskiej, tj.:

  • murowany dwór w miejscowości Bukowie z pierwszej połowy XIX wieku, drewniany kościół pw. Św. Ignacego Loyoli w Suchcicach z drugiej połowy XIX wieku,
  • murowany kościół pw. Św. Rocha w Drużbicach z 1906 roku,
  • dwory z zespołami dworskimi w miejscowościach Wadlew i Wrzosy,
  • historyczne zespoły zieleni formowanej (park zabytkowy w Bukowiu Dolnym z połowy XIX wieku, park zabytkowy w Głupicach z przełomu XVIII/XIX wieku, park zabytkowy w Suchcicach z przełomu XVIII/XIX wieku, park zabytkowy  w Wrzosach z około 1920 roku, park w Kąciku z połowy XIX wieku, park we Wdowinie z drugiej połowy XIX wieku),
  • zabytki techniki (młyn wodny w Chynowie – XIX/XX wiek, młyn we wsi Depczyk – XVII wiek, młyn wodny we wsi Kuców – XIX wiek, młyn wodny we wsi Zalepa – 1890 rok),
  • cmentarze (cmentarz wojenny w Chynowie – 1914 rok, przykościelny cmentarz rzymsko-katolicki w Drużbicach, cmentarz rzymsko-katolicki w miejscowości Drużbice Poduchowne –XIX wiek, cmentarze ewangelickie w Rasach i Stokach).