Fundusze Europejskie

Gmina Drużbice

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice”

Informacje podstawowe:

Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Numer umowy: UDA-RPLD.04.01.02-10-0069/21-00 z dnia 08 marca 2023 roku

Tytuł projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice”

Całkowita wartość projektu:  3 408 155,10 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 3 150 370,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej (85%  kosztów kwalifikowalnych):  2 677 814,50 zł

Termin realizacji projektu: 30.05.2021 – 31.12.2023

Opis projektu:

Projekt obejmuje wykonanie (dostawa i montaż) instalacji fotowoltaicznych dla 144 obiektów mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbie o łącznej mocy 0,62 MWp, w tym:

  • 41 instalacji o mocy 3,2 kWp każda,
  • 37 instalacji o mocy 4 kWp każda,
  • 66 instalacji o mocy 5,2 kWp każda.

Cel projektu:

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń pochodzących z niskiej i wysokiej emisji, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu oraz redukcja kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Cele szczegółowe:

Realizacja celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 461,79 ton równoważnika CO2 rocznie (wartość bazowa 0),
  • dywersyfikacja źródeł energii wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego poprzez wybudowanie 144 jednostek wytwarzania energii z OZE (wartość bazowa 0).

Planowane efekty:

Wykonanie w ramach projektu instalacje OZE wpłyną na racjonalizację zużycia energii oraz promocję rozwiązań zmniejszających jej zużycie, a przede wszystkim przyczynią się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych
w naszej gminie. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.