Rekrutacja do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drużbice
na rok szkolny 2018/2019

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w terminach zgodnych z Zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice Nr 0050.6.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r., Nr 0050.7.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r., od 1 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.

Rekrutacja do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów, mają jednakową wartość.

Jeżeli po zakończeniu I etapu dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXX/327/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice
na rok szkolny 2018/2019

Dziecko w wieku 7 lat jest obowiązane rozpocząć obowiązek szkolny w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dzieci spełniające ten obowiązek przyjmowane są do szkoły podstawowej z obwodu w pierwszej kolejności.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXX/326/2017 Rady Gminy Drużbice z dni a 28 grudnia 2017 r.