Na podstawie art. 97a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Drużbice informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działek nr ewid. 447 i 428 położonych w obrębie geodezyjnym Zwierzyniec gm. Drużbice, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta.

Informuje się, że jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału w/w nieruchomości.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice, pok. nr 7, lub tel. (44) 631 – 10 – 78 wew. 20.

Wójt Gminy Drużbice
/-/ Bożena Zielińska