W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2247), producent rolny, który oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzi także chów lub hodowlę bydła może ubiegać się o wyższy zwrot podatku akcyzowego. W 2019 roku zwiększeniu ulega limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z 86 do 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie ulega zmianie i wynosi 1,00 zł na 1litr oleju napędowego. Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. w pokoju nr 4 (parter).

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drużbicach, pod numerem tel. (044) 631 10 78 wew. 24

Wnioski złożone po dniu 28.02.2019 r. nie będą rozpatrywane.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej