Kurenda

Wójt Gminy Drużbice informuje, że mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców.

Dofinansowanie obejmuje likwidację starego pieca i kotłowni oraz montaż nowego źródła ciepła, np. nowy piec węglowy, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompa ciepła.

Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów jest złożenie deklaracji udziału, której druk można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Drużbice www.druzbice.pl, otrzymać w Urzędzie Gminy Drużbice lub u sołtysa.

RODO

Od dziś obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Wchodzące dzisiaj w życie przepisy obejmują swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Głównym celem reformy jest lepsza ochrona naszych danych, ale i uwrażliwienie na to, że dane osobowe powinny być dobrze zabezpieczone.

Zapoznaj się z Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w urzędzie gminy Drużbice.

Wybory Sołtysa

Mieszkańcy Sołectwa Zwierzyniec

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Drużbice z dnia 16 maja 2018 roku zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 16.00 (I termin), o godz. 16.15 (II termin) w Sali OSP w Zwierzyńcu odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Zwierzyniec.

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Suchcice.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7 , tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego

Informacja

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rasy, z dnia 7.05.2018 r.

Pełna treść informacji
Logo PIORIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Bełchatowie informuje o zagrożeniu uprawy jabłoni.

Pełna treść komunikatu – parch jabłoni
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rasach, Rasy 27