Organizacje Pożytku Publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie:

  • sportu i kultury fizycznej,
  • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacje Pożytku Publicznego

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  roku 2018 r.

Organizacje Pożytku Publicznego

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w  roku 2018 r.

Organizacje Pożytku Publicznego

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Pełna treść zarządzenia
Organizacja Pozarządowe NGO

Realizując Uchwałę Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Drużbice informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

Pełna treść ogłoszenia
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu