Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 r. /wtorek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Budynku po szkole w Suchcicach.

W dniu 9 czerwca 2016 roku tj. czwartek o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzeń komisji będzie kontrola wykonania budżetu gminy za 2015 r., opracowanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Dobrosik