Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. /środa/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2017 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice za 2017 rok,
  • wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/316/2014 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu bełchatowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  • uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/348/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 2 marca 2018 roku, w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku,
  • w sprawie udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy oddawaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Drużbice w użytkowanie wieczyste,
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Drużbice,
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drużbice,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok,
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2018 – 2027,
  • udzielenia dotacji dla OSP w  Drużbicach, gm. Drużbice.
 5. Informacja dot. taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Drużbice.
 6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.