Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad  komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Oferta kulturalna GIK dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury.
 4. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Drużbice- spotkanie z Kierownikiem Policji w Drużbicach oraz przedstawicielami OSP w gminie Drużbice.
 5. Zadania gminy w sytuacji kryzysowej – spotkanie z inspektorem ds. Obrony cywilnej w urzędzie Gminy Drużbice.
 6. Analiza projektów uchwał bądź wniosków będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.
 9. Przewodniczący Komisji

  Sylwia Stelmach