Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Analiza sprawozdania finansowego za 2017 rok.
  2. Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice.

Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej

Piotr Dobrosik