Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku /piątek/ o godz. 9.30 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drużbice,
  • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Drużbice,
  • sposobu sprawienia pochówku przez Gminę Drużbice,
  • podziału Gminy Drużbice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • podziału Gminy Drużbice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Drużbice,
  • stanowiska, dotyczącego nabycia “za symboliczną złotówkę” na rzecz Gminy Drużbice prawa własności drogi w miejscowości Rasy,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok,
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2018 – 2027,
  • zaciągnięcie długoterminowego kredytu,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.