Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku ( środa ) o godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawa gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w  Drużbicach.
  3. Zasoby Komunalne w Gminie Drużbice.
  4. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy:
    • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Drużbice,
    • w sprawie sposobu sprawienia pochówku przez Gminę Drużbice.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Bogusława Kokocińska