Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 12.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawy różne:
  • sprawa wystąpienia właścicieli nieruchomości w m. Rasy o przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogę Kącik – Rasy,
  • sprawa zagospodarowania działek o Nr 99/13, 99/18 w m. Suchcice,
  • sprawa wystąpienia właścicielki o wykupienie przez Gminę działki Nr 138 położonej w m. Drużbice.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Głowacki