Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 2 marca 2018 roku /piątek/ o godz. 9.30 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice",
  • w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice,
  • w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Drużbice za osiągnięcia sportowe,
  • w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Drużbice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
  • w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania,
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kazimierzów,
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok,
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2018 – 2027.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał za II półrocze 2017 roku.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.