Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia na 2018 rok.
  3. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2018.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.