Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 10 października 2017 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77 A.

Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 3. Zaopiniowanie wniosków do budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok.
 4. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy:
  • w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drużbice,
  • w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Drużbice za osiągnięcia sportowe,
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XIII/93/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Drużbice,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Głowacki