Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2017 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77 A.

Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  • w sprawie określenia zasad powoływania "Komitetu Rewitalizacji" dla Gminy Drużbice i ustalenia jego regulaminu.
  • w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, usytuowanej w m. Brzezie, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewid. 198 obręb Chynów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Gminy Drużbice.
  • w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Gminy Drużbice przez osoby promujące Gminę.
  • w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Drużbice za osiągnięcia sportowe.
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu ………………..
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Tomasz Głowacki