Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. /środa/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2016 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice za 2016 rok,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Drużbice, usytuowanych w m. Wadlew i Suchcice, której przedmiotem są te same nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Drużbice, usytuowanej w m. Hucisko, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Drużbice, usytuowanej w m. Brzezie, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  • zmiany organizacji Filii Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach z siedzibą w Suchcicach,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Rasy,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2024,
  • zmiany w budżecie na 2017 rok.
 5. Informacja w sprawie kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
 6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.