Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • uchwalenia planu miejscowego dla fragmentu wsi Wdowin ( kopaliny),
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Drużbice, usytuowanej w miejscowości Drużbice, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie (darowiznę) przez Gminę Drużbice nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, oznaczonej nr ewid. 145/8 w miejscowości Zwierzyniec,
  • zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Drużbice.
  • zmian w WPF na lata 2017 – 2024,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok,
  • przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,
  • zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Drużbice za 2016 rok.
 6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.