Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 12 maja 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu w części dot. GOPS w roku 2016.
  3. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy Drużbice.
  4. Informacja na temat wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
  5. Informacja o realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+”
  6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Druzbice za 2016 rok.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Bogusława Kokocińska