Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 roku (piątek) o godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji socjalnej na rok 2017.
  3. Informacja o działaniach podjętych przez GOPS w Drużbicach na rzecz osób/rodzin dysfunkcyjnych lub niewydolnych wychowawczo w okresie zimy 2017 r.
  4. Informacja o realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+”.
  5. Podjęcie czynności mających na celu wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Drużbicach.
  6. Informacja dot. lokali komunalnych znajdujących się w zasobach gminy Drużbice.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Bogusława Kokocińska