Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  3. Podsumowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie Gminy Drużbice w latach 2015-2016.
  4. Analiza informacji dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice w roku 2016 (tj. liczba złożonych wniosków, koszty poniesione, ilość zebranego azbestu, zainteresowanie mieszkańców, perspektywy na rok 2017.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Tomasz Głowacki