Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. /środa/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • aktualności studium i planów miejscowych Gminy Drużbice,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice,
  • uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2017 rok,
  • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2017 – 2024,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
 5. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2016 – 2023.
 6. Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Drużbice na lata 2014-2018” za okres 2014-2016.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drużbice w roku szkolnym 2015/2016.
 8. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.