Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji Finansowo-Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice.
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2023.
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok.
 5. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.