Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 12 września 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  3. Ustalenie oraz egzekwowanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
  4. Propozycje zmian budżetowych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Tomasz Głowacki