Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołów z poprzednich sesji

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenia sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno Państwo.

Projekt uchwały

   b) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/285/2021 Rady Gminy Drużbice z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i wyżywienie w Gminnym Żłobku w Drużbicach prowadzonym przez Gminę Drużbice.

Projekt uchwały

   c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 – 2031,

Projekt uchwały

   d) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok,

Projekt uchwały

   e) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt uchwały

   f) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, Gmina Drużbice.

Projekt uchwały

5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2022 rok.

Raport o stanie Gminy Drużbice 2022 r.

6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Drużbice za rok 2022.

7. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

8. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

9. Wnioski i oświadczenia.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).