Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje L Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołów z poprzednich sesji

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia w drodze Regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Drużbice.

Projekt uchwały

   c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 – 2031,

Projekt uchwały

   d) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok,

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).